Noi Buon Dem Dong (Anh Minh) - Thanh Tuyen

Nỗi Buồn Đêm Đông (Anh Minh) - Thanh Tuyền