Tinh Bong Khoi Suong (Nhac: Pham Anh Dung - Tho: Pham Ngoc) - Bao Yen (3 tracks)

Tình Bỗng Khói Sương (Nhac: Pham Anh Dung - Tho: Pham Ngoc) - Bảo Yến (3 tracks)